o nás ceník právní služby kontakt

 
Ceník

Při převzetí právní věci advokátní kanceláří je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu poskytnutí právních služeb a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány v souvislosti s poskytováním právní služby.

Cena za právní služby je ovlivněna okolnostmi konkrétního případu. Stanovuje se obvykle po dohodě s klientem podle charakteru a náročnosti věci v hodinové sazbě, úkonové sazbě nebo paušální částce za dokončení dohodnuté právní služby.

Právní služby poskytuje advokát v souladu se zněním zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), ve všech věcech, soustavně a za úplatu. Odměňování advokáta za poskytnuté právní služby je pak upraveno vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „advokátní tarif“). Po dohodě s klientem, v závislosti na povaze právní věci, její náročnosti a finančních možnostech klienta, je odměna advokáta sjednávána následujícím způsobem: časová odměna, úkonová odměna, paušální odměna, podílová odměna, advokátní úschova peněz a listin, odměna za ověřování pravosti podpisů.

Není-li s klientem sjednáno jinak, náleží advokátovi odměna stanovená advokátním tarifem tzv. sazbou mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby v závislosti na povaze právní věci a počtu úkonů, které advokát ve věci učinil.


 

 
   
   
   
   
   
   

design by EuroArtFoto 2015